Od 1 stycznia 2024 r można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Komu przysługuje dodatek i inne ważne informacje są w dalszej części artykułu, ponadto informacje udzielane są w Centrum Usług Społecznych w Skarszewach (Świadczenia rodzinne) przy ul. Szkolnej (dawny GOPS) i pod nr telefonu 58 588 24 36.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury. W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą 
„złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy przysługuje  za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Wypłata dodatku będzie realizowana jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r

Wysokość dodatku osłonowego

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

UWAGA!

Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie, gdy źródłem ogrzewania jest paliwo stałe tylko wówczas,   gdy źródło ciepła zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 2 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w Centrum Usług Społecznych w Skarszewach, ul. Szkolna 9, 83-250 Skarszewy. (Świadczenia rodzinne) lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany).

Uwaga:
Jednocześnie Centrum Usług Społecznych w Skarszewach informuje, iż Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r.  Wzór ten zostanie  w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska – jego projekt wpisany został do wykazu prac legislacyjnych resortu 22 grudnia 2023 r. i skierowany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania.

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które wejdą w życie 31 grudnia 2023 r.), dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.

Szczegółowe informacje w sprawie dodatków osłonowych udzielane są w Centrum Usług Społecznych w Skarszewach (Świadczenia rodzinne) oraz pod nr telefonu 585882436

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej.  W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji     o przyznaniu dodatku osłonowego.
Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

Formularz zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ogłoszeniu.