Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości informuje, że w związku z obowiązkiem wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres 20 lat od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Gminie Skarszewy na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia.

Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości rocznej opłaty przekształceniowej oraz liczby lat pozostałych do spłaty, czyli aktualnie w przypadku większości osób 15 lat.

Dodatkowo informuje, że po wniesieniu opłaty jednorazowej Gmina Skarszewy wydaje z urzędu, zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie wpisu roszczenia o opłatę, które aktualnie widnieje w dziale III księgi wieczystej. Wniesienie opłaty jednorazowej pozwala zamknąć sprawę przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i uniknąć obowiązku wnoszenia opłat w kolejnych latach.

Więcej informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Skarszewach, Pl. Gen. Hallera 18, pok. nr 12, tel. 58 588 22 01 wew. 4.